Sunday, 13 November 2011

Wednesday, 9 November 2011

Year 1 : Question Excerpt

Q.1)  7 plus 2 equals


A.
B.
C.
D.
E.
Q.2)  6 + 4


A.
B.
C.
D.
E.
Q.3)  7 minus 5 equals


A.
B.
C.
D.
E.        
Q.4)  There are 10 books.
Nina takes away 4 books.
How many books are left?

There are____books left.


( 2 words )

Year 3 : Question Excerpt From Kuiz

Q.1)  Write 5438 in words


( 7 words )
Q.2)  6040 in words


A.
B.
C.
Q.3)  What is the place value of the digit 6 in the number 6787?


A.
B.
C.
Q.4)  What is X in the following number series?

2345, 2350, X, 2355,2360


Q.5)  Round of the following number to the nearest ten

5145


Q.6)  Round of the following number to the nearest ten

6342


Q.7)  Round of the following number to the nearest ten

3896


Q.8)  3456 + 4798 =


Q.9)  Which of the following numbers, when rounded off to the nearest ten becomes 7560?


A.
B.
C.
Q.10)  Pick the correct answer.
Which of the following numbers is between 3200 and 3400?


A.
B.
C.
Q.11)  Which of the following has the largest sum?


A.
B.
C.

Thursday, 20 October 2011

DAPATKAN LATIHAN MATEMATIK ANDA DI SINI

Laman ini adalah dipetik dari laman web www.aplusmath.com yang mana di dalamnya terkandung latihan-latihan matematik. Melalui laman web ini pengunjung boleh membuat latihan sama ada dalam talian (online) ataupun luar talian iaitu dengan mencetak latihan yang diberi. Ia berguna untuk guru dan juga murid-murid.

Oleh yang demikian, gunakanlah layari laman web ini untuk menguji kemahiran anda dan juga sebagai latihan. Untuk melayarinya klik jom matematik di bawah atau pada menu Latihan Matematik.

Jom Matematik

http://www.aplusmath.com/Worksheets/DecimalSubtraction.html

MATEMATIK TAHUN SATU (Latihan 1)

1) 
A.
B.
C.
D.
Q.2) 
A.
B.
C.
D.
Q.3) 


A.
B.
C.
D.
Q.4) 


A.
B.
C.
D.
Q.5) 


A.
B.
C.
D.
Q.6) 


A.
B.
C.
D.
Q.7) Q.8) Q.9) 


( 3 words )
Q.10) 


A.
B.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Sila klik
|
|
|
v

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK KSSR TAHUN 1


Untuk kegunaan guru Matematik Sekolah Rendah..

Matematik KSSR Tahun 1


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK KSSR TAHUN 1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK KSSR TAHUN 1

Kepada guru-guru yang mengajar Matematik tahun 1 KSSR....bolehlah buat rujukan  untuk mengajar....
Anda mungkin juga meminati:

Wednesday, 19 October 2011

Apakah objektif Program NILAM?

• Menjadikan murid banyak membaca
• Menggalakkan sekolah terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemai tabiat membaca ini.

Apakah matlamat Program NILAM?

Matlamat Program NILAM ialah supaya terbina tabiat membaca dalam kalangan murid.

Apakah rasional Program NILAM dilaksanakan?

Suatu tamadun atau bangsa hanya dapat dibina melalui masyarakat yang mengamalkan budaya ilmu. Cara utama dalam membina budaya ilmu dalam sesebuah masyarakat ialah melalui amalan tabiat membaca yang berterusan. Kementerian Pelajaran telah melaksanakan pelbagai program galakan membaca di sekolah-sekolah. Walau bagaimanapun kesan daripada program tersebut masih belum mencapai tahap yang dikehendaki. Dengan demikian Kementerian Pelajaran perlu mencari pendekatan baru bagi melaksanakan program galakan membaca yang lebih berkesan dan dapat dijalankan secara berkesan.

Apakah itu Program NILAM?

‘NILAM’ atau Nadi Ilmu Amalan Membaca merupakan penggabungan atau adunan semua aktiviti galakan membaca yang pernah dijalankan di sekolah dengan memberi pengiktirafan yang sesuai. Pelaksanaan program ini meliputi penilaian pembacaan yang berterusan sepanjang tahun dan markah dikumpulkan secara kumulatif sehinggalah mereka tamat persekolahan.

Program ini ialah satu usaha Kementerian Pelajaran Malaysia dengan matlamat untuk membina tabiat membaca di kalangan murid. Bahagian Teknologi Pendidikan ialah urus setia di Kementerian Pelajaran yang ditugaskan untuk menyelaras program ini.

Program ini telah mula dilaksanakan dengan Tahun Satu di sekolah rendah dan Tingkatan Satu atau Peralihan di sekolah menengah dengan rasminya pada 1999, melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.13/1998: Program Membina Tabiat Membaca bertarikh 22 Mei 1998.

Program LINUS Sekolah

PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI (LINUS) TAHUN 1

PENDAHULUAN

 • National Key Result Areas (NKRA’s) KPM menyasarkan :
 • Menjelang 2012, semua murid berkeupayaan menguasai asas literasi dan numerasi (kecuali yang berkeperluan khas) selepas 3 tahun persekolahan
 • Di bawah pengawasan dan pengurusan Sektor Dasar dan Pembangunan Pendidikan
 • Diselaraskan oleh Bahagian Perkembangan Kurikulum
 • Usaha penambahbaikan kepada program sedia ada di sekolah rendah (KIA2M & PROTIM).
 • Merupakan usaha bersepadu menangani masalah penguasaan kemahiran asas literasi dan numerasi untuk murid normal Tahun 1, 2 dan 3.
 • Dinamakan Program Literasi dan Numerasi (Program LINUS) Tahap 1.
RASIONAL

Pelbagai program telah dijalankan tetapi masih terdapat murid yang menghadapi masalah menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira.
KIA2M (2006) memfokuskan kepada Tahun 1 sahaja. Tahun 2 dan 3 dibawah kendalian guru pemulihan
PROTIM memfokuskan pada Tahap 2 yang dirasakan terlalu lewat dalam usaha memulihkan kemahiran literasi dan numerasi
Pendekatan bersepadu perlu dilaksanakan bagi mengatasi masalah literasi dan numerasi seawal Tahun 1.
Kumpulan gagal menguasai masalah ini berisiko keciciran dan menghadapi kesukaran memenuhi keperluan melanjutkan pelajaran dan kerjaya.

DEFINISI KONSEP

Definisi Numerasi
“kebolehan melakukan operasi asas matematik serta memahami idea matematik yang mudah dan mengaplikasikan
pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian”

NUMERASI
TAHUN 1
TAHUN 2
TAHUN 3
Nombor Bulat
Membaca, menulis, membilang dan menyusun nombor hingga 50
Membaca, menulis, membilang dan menyusun nombor hingga 100
Membaca, menulis, membilang dan menyusun nombor hingga 1000
Operasi Asas
Menyatakan
fakta asas tambah dan tolak
Menyatakan
fakta asas tambah dan tolak. Darab (2, 5 dan 10) dan bahagi (2, 5 dan 10)
Menyatakan
fakta asas tambah dan tolak. Darab (3,4,6,7, 8 dan 9) dan bahagi (3,4,6,7, 8 dan
9)


DEFINISI KONSEP


Definisi Literasi
“kebolehan membaca, menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk mudah (dengan menggunakan kata hubung ‘dan’) serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta komunikasi harian”

LITERASI
TAHAP 1

Membaca dan menulis

Menguasai dan memahami minimum
1000 patah perkataan mudah

Membaca, menullis dan memahami
ayat tunggal

Membaca, menullis dan memahami
ayat tunggal dan ayat majmuk (menggunakan kata hubung ‘dan’)

Membaca, menullis dan memahami
ayat tunggal dan ayat majmuk (menggunakan kata hubung ‘dan’) dalam perenggan


DEFINISI KONSEP

NUMERASI
TAHUN 1
TAHUN 2
TAHUN 3
Aplikasi
Mengenal mata wang Malaysia
hingga RM10
Mengenal mata wang Malaysia
hingga RM100
Mengenal mata wang Malaysia
hingga RM1000
Menyatakan bahagian dalam sehari
Menyatakan waktu dalam jam pada muka jam
analog
Menyatakan waktu dalam jam dan minit pada muka jam analog
Mengukur dan menyatakan ukur panjang objek dalam unit relatif
Mengukur dan menyatakan ukur panjang objek dalam unit yang betul
Mengukur dan menyatakan ukur panjang objek dalam unit yang betul (cm
sahaja)


MATLAMAT

“Memastikan semua murid Tahap 1 sekolah rendah berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi menjelang 2012 kecuali murid berkeperluan khas”


OBJEKTIF PROGRAM PENCAPAIAN LITERASI


Pada akhir Program Pencapaian Literasi murid akan dapat :

i. mengeja dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutup;
ii. membaca dan menulis perkataan daripada suku kata tertutup;dan
iii. membaca dan menulis serta memahami ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah. dengan menggunakan kata hubung ‘dan’OBJEKTIF PROGRAM PENCAPAIAN NUMERASI

Pada akhir Program Pencapaian Numerasi murid akan dapat :

i. membaca, menulis membilang dan menyusun nombor hingga 1000;
ii. membilang dua dua, lima lima dan sepuluh sepuluh dalam lingkungan 1000 bermula dari sebarang nombor;
iii. menyatakan fakta asas tambah, tolak, darab dan bahagi;
iv. mengaplikasikan pengetahuan operasi asas aritmetik dalam wang, menyatakan waktu dan menguku r dalam sentimeter.


KUMPULAN SASAR

Murid Tahap 1 yang berkeupayaan menguasai asas literasi dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas yang mengikuti pendidikan di Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina dan Tamil) dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan


STRATEGI PELAKSANAAN

Status

Wajib dilaksanakan di semua Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Bantuan Kerajaan (Cina dan Tamil) dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan

Jadual Waktu

Dilaksanakan dalam waktu Bahasa Malaysia dan Matematik mengikut peruntukan waktu sedia ada
Boleh menggunakan budi bicara pentadbir menjalankan program ini mengikut kesesuaian waktu dan kemudahan sekolah tanpa menjejaskan keberkesanan dan pencapaian matlamat program ini.

Penentuan Murid

Murid Tahap 1 yang dikenalpasti sebagai murid yang tiada masalah pembelajaran akan menduduki ujian LINUS Saringan 1 untuk dinilai tahap penguasaannya
Setelah menduduki Ujian LINUS murid akan dikategorikan kepada empat kelompok utama :
Mendapat markah 10 hingga 60 kategori belum menguasai kemahiran asas membaca
Mendapat markah 10 hingga 60 kategori belum menguasai kemahiran asas menulis
Mendapat markah 10 hingga 60 kategori belum menguasai kemahiran asas mengira
Mendapat markah 0 hingga 9 kategori murid bermasalah (perlu pengesahan Kementerian Kesihatan)
Murid mendapat markah 0-9 dan tidak menjalani pemeriksaan doktor boleh dimasukkan dalam program ini tetapi tidak dimasukkan dalam kiraan data.
Murid yang masih belum menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi ini akan diasingkan daripada murid arus perdana dan diajar secara intensif oleh guru-guru yang telah dipilih
Ujian LINUS Saringan 2 diadakan dalam bulan Julai manakala Ujian LINUS Saringan 3 akan diadakan pada bulan Oktober

Guru

Terdiri dari guru Bahasa Malaysia dan guru Matematik serta dibantu oleh Guru Pemulihan
Guru pemulihan khas perlu ditambah mengikut nisbah murid. Nisbah guru-murid mestilah kecil supaya tumpuan dapat diberikan kepada sasaran (murid)
Guru yang sedia ada (Bahasa Malaysia dan Matematik) yang akan melaksanakan program ini perlu diberikan latihan yang khusus dalam teknik pemulihan dan bimbingan bagi menangani masalah ini.

Kemudahan

Pihak sekolah memberi guru pendamping bagi memudahkan bimbingan individu
Komputer dan LCD perlu dimanfaatkan untuk kegunaan dalam P&P

Penyeliaan dan Pemantauan

Penyeliaan dan pencerapan akan dilaksanakan di beberapa sekolah terpilih melibatkan pegawai Bahagian KPM, pegawai JPN dan pegawai PPD
GB dan GPK1 perlu menyelia kelas literasi dan numerasi ini
Sistem pelaporan bagi memantau rekod pencapaian murid akan dibangunkan
Pelaporan dibuat setiap 3 bulan

KANDUNGAN PROGRAM

Menggunakan kurikulum KBSR sebagai asas dalam menentukan skop kandungan P&P bagi murid yang mengikuti program ini
Skop Modul Literasi
Bermula dengan pengenalan abjad, suku kata sehinggalah ayat majmuk yang mudah
Skop Modul Numerasi
Merangkumi aspek nombor dari sifar hingga 1000, yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi di samping mengaplikasikannyadalam pengiraan wang sehingga RM100

Bahan dan Instrumen LINUS

Menggunakan modul P&P asas literasi dan numerasi yang bersesuaian dengan tahap kebolehan murid
Guru digalakkan menggunakan kreativiti sendiri dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang bersesuaian dan berkesan

Instrumen penilaian akan dibina dan diguna pakai untuk pentaksiran formatif dan sumatif

PELAPORAN

Pengumpulan data ujian akan dijalankan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Harian dan laporan pemantauan disediakan oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti


PENUTUP

Program ini merupakan usaha mengatasi masalah literasi dan numerasi pada peringkat awal persekolahan.
Komitmen semua pihak diharapkan agar matlamat program ini akan tercapai sesuai dengan sasaran NKRA’s

Dokumen Standard KSSR Tahun 2

Muat Turun Dokumen Standard KSSR Tahun 2 Untuk SK:
Dokumen Standard B.M
Dokumen Standard B.I
Dokumen Standard Matematik
Dokumen Standard Dunia Sains Dan Teknologi
Dokumen Standard Dunia Muzik
Dokumen Standard Seni Visual
Dokumen Standard Pendidikan Islam
Dokumen Standard Pendidikan Jasmani
Dokumen Standard Pendidikan Kesihatan
Dokumen Standard B. Arab
Dokumen Standard Pendidikan Moral
Muat Turun Dokumen Standard KSSR Tahun 2 Untuk SJK:
Dokumen Standard B.M - SJKT : SJKC
Dokumen Standard B.I - SJKT : SJKC
Dokumen Standard Duni Sains Dan Teknologi - SJKT : SJKC
Dokumen Standard P. Moral - SJKT : SJKC
Dokumen Standard B. Cina
Dokumen Standard B. Tamil

Semoga ianya dapat membantu cikgu-cikgu semua...

Huraian Sukatan Pelajaran KSSR Tahun 1 2011

Huraian Sukatan Pelajaran KSSR Tahun 1 2011

Nuffnang Ads

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)

 

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

Maklumat Yang perlu diketahuan tentang Kurikulum Standard Pra sekolah Kebangsaan.

SEJARAH RINGKAS PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH MALAYSIA.
1970an – KEMAS dan JPNIN memulakan kelas prasekolah awam
1986 – Buku Panduan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh KPM
1992 – KPM memulakan Prasekolah
1993 – Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh KPM
2003 – Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK)
2008/9 – KPK disemak semula
RASIONAL PENYEMAKAN KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN.
Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) disemak semula untuk memastikan kurikulum yang holistik, tidak terlalu akademik dan tidak terlalu membebankan, mengikut keperluan semasa serta ada kesinambungan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
PERUBAHAN YANG BERLAKU
Sistem pendidikan Negara perlu memberi penekanan kepada:
 • Pembangunan modal insan
 • Penghasilan pelajar celik minda
 • Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat
Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan yang berfikiran kritis, kreatif dan inovatif
PERUBAHAN YANG DILAKUKAN
1.Kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa depan
2.Memperkukuhkan kemahiran berfikir, berkomunikasi, inovasi, kreativiti dan keusahawanan.
3.Memastikan murid mempunyai nilai tambah seperti penguasaan pelbagai bahasa, beretika, yakin diri, jati diri, daya kepimpinan, semangat patriotik, pegangan teguh kepada ajaran agama
4.Memastikan kanak-kanak Malaysia mendapat early start dalam pendidikan melalui program prasekolah
5.Menjadikan pengalaman pembelajaran di prasekolah lebih bermakna dan menyeronokkan
6.Memastikan kesinambungan antara prasekolah dengan Tahun 1.
7.Menambahbaik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang sedia ada.

KEDUDUKAN PRASEKOLAH DALAM SISTEM PERSEKOLAHAN MALAYSIA
BLOGPRA1
PENEKANAN KURIKULUM DAN TAHAP PERSEKOLAHAN DALAM KURIKULUM TRANSFORMASI.
BLOGPRA2
4 M
Membaca
Menulis
Mengira
Menaakul
MATLAMAT DAN OBJEKTIF KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN 2010
Matlamat
Kurikulum Standard PraSekolah Kebangsaan 2010 (KSPK) Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak.
4 kata kekunci
•Menyuburkan (Enriching)
•Aktif Penglibatan (Engaging)
•Selamat (Safe)
•Seronok (Fun)
OBJEKTIF KSPK
Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada murid berumur 4-6 untuk mencapai objektif berikut
Jasmani:
•Mempunyai tubuh badan yang sihat
•Mempunyai kecergasan dan kemahiran fizikal asas
•Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik
•Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan
•Menguasai kemahiran psikomotor asas – kemahiran motor halus dan motor kasar
Emosi:
•Mempunyai konsep kendiri yang positif
•Mempunyai keyakinan diri
•Mempunyai jati diri
•Berani mencuba
•Mempunyai kematangan emosi
•Menghormati perasaan dan hak orang lain
Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan
Intelek:
•Berkomunikasi dengan baik (membaca, menulis dan bertutur) menggunakan bahasa Malaysia
•Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggeris
•Berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Cina (untuk yang berkenaan)
•Berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Tamil ( untuk yang berkenaan)
•Memperolehi kemahiran proses sains asas
•Memperolehi kemahiran matematik asas
•Memperolehi kemahiran berfikir asas, kemahiran menaakul
•Memperolehi kemahiran asas dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian murid
•Mempunyai daya kreatif dan estetika
•Menghargai keindahan alam dan warisan budaya
Rohani:
•Mengamalkan nilai murni
•Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam.
Sosial:
•Berkebolehan berkomunikasi yang mantap.
•Membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa dan rakan sebaya.
•Menyuarakan pandangan dan perasaan.
•Bekerjasama dengan orang lain.
TUNJANG-TUNJANG DALAM KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN.
BLOGPRA3BLOGPRA4
REKABENTUK KURIKULUM
 • Kurikulum berasaskan Standard
 • Kurikulum berbentuk modular
KURIKULUM BERASASKAN STANDARD
BLOGPRA5
Justifikasi Penggunaan Standard.
•Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti.
•Ekuiti membawa maksud semua murid diberi peluang pendidikan yang sama
•Kualiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti.
•Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid.
•Kebertanggungjawaban (Accountability) guru dan pentadbir
  • Memastikan SEMUA murid melepasi piawai standard yang ditetapkan
  • Memastikan semua prasekolah awam dan swasta mematuhi keperluan dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.
•Skema dan piawai pengukuran
  • Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas untuk tujuan meningkatkan tahap pembelajaran murid
  • Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning)
  • Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah
KURIKULUM BERBENTUK MODULAR
•Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit,bahagian atau unit ini dinamakan modul.
DUA JENIS MODUL
•Modul Teras Asas
•Modul Bertema
Modul Teras Asas
•Bahasa Malaysia
•Bahasa Inggeris
•Bahasa Cina/Bahasa Tamil
•Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
•Matematik
•Aktiviti di Luar (Outdoor activity)
Modul Bertema
•Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif, kritis dan inovatif. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak.
BLOGPRA6
Justifikasi penggunaan modul
•Bersifat dinamik
  • pertambahan dan pengurangan kandungan boleh dilakukan tanpa menjejaskan keseluruhan kurikulum
• Pelaksanaan p & p yang fleksibel
  • Guru ada pilihan menggunakan modul mengikut kesesuaian
PERUNTUKAN MASA
BLOGPRA7BLOGPRA8BLOGPRA9
BLOGPRA10
PRINSIP PEMBELAJARAN
Prinsip Pembelajaran yang dijadikan Fokus
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibina berlandaskan prinisip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana:
•Murid membina pengetahuan sendiri, pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding.
•Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah.
•Perbezaan individu dibenarkan.
•Murid belajar mengikut kadar sendiri.
•Guru mengajar dengan mengaitkan dengan pengalaman seharian murid.
STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
•Standard Pengajaran dan Pembelajaran menerangkan apa yang perlu diketahui dan dilakukan oleh guru prasekolah semasa pengajaran dan pembelajaran.
Standard Pengajaran dan Pembelajaran Pertama:
•Guru prasekolah perlu membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum dan keperluan kanak-kanak.
•Guru prasekolah perlu membuat perancangan jangkamasa panjang (contohnya Rancangan Tahunan) dan jangkamasa pendek (contohnya Rancangan Harian) berdasarkan keperluan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dan keperluan kanak-kanak.
•Guru prasekolah merancang pengajaran dan pembelajaran yang dapat menyokong perkembangan murid dalam aspek berikut:
 • Kreativiti
 • Pemikiran logikal
 • Kemahiran Menaakul
 • Perkembangan Rohani
 • Pembentukan sikap positif dan nilai murni
 • Perkembangan fizikal dan kesihatan
 • Kreativiti dan estetika
•Guru prasekolah memilih kandungan, bahan dan kaedah pengajaran yang sesuai dengan minat, tahap kebolehan, pengalaman dan pengetahuan murid-murid.
•Guru prasekolah membimbing dan menjadi fasilitator dalam pembelajaran murid dengan:
 • Mengenalpasti dan memberi respons kepada diversiti murid dan menggalak semua murid berfikir secara kritis dan kreatif.
 • Memodelkan proses berfikir kritis dan kreatif.
•Guru menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyokong pembangunan komuniti murid yang kreatif dan berfikiran terbuka dengan:
 • Menunjukkan sikap positif terhadap idea baru murid.
 • Memberi peluang kepada murid untuk terlibat dalam proses membuat keputusan.
 • Memberi tanggungjawab kepada murid terhadap pembelajaran mereka sendiri.
Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kedua:
•Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak(developmentally appropriate) supaya pembelajaran berkesan dan membawa makna kepada murid.
•Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan berikut mengikut kesesuaian standard kandungan dan standard pembelajaran yang hendak dicapai:
 • Pembelajaran Berpusatkan murid
 • Inkuiri Penemuan
 • Belajar Melalui Bermain
 • Pendekatan Bersepadu
 • Pendekatan Bertema
 • Pembelajaran Berasaskan Projek
 • Pembelajaran Masteri (terutamanya dalam penguasaan bahasa dan kemahiran)
 • Pembelajaran Kontekstual (menggunakan pengalaman murid, alam persekitaran murid)
 • Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan (Multiple intelligences)
Standard Pengajaran dan Pembelajaran Ketiga:
•Guru prasekolah menjalankan pentaksiran secara berterusan menggunakan pelbagai kaedah seperti yang dinyatakan di Standard Pentaksiran.
Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keempat:
•Guru prasekolah perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik prasekolah.
•Guru prasekolah menyediakan persekitaran yang selamat, ceria, selesa dan mesra dalam kelas.
•Guru prasekolah mewujudkan pusat-pusat pembelajaran dalam kelas prasekolah.
•Guru prasekolah melengkapkan pusat pembelajaran dengan bahan yang sesuai, mencukupi dan updated.
•Guru prasekolah memastikan pusat pembelajaran sentiasa kemas.
•Guru prasekolah melibatkan murid dalam merekabentuk pusat pembelajaran.
Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kelima:
•Penglibatan ibubapa dan komuniti setempat amat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Guru memainkan peranan yang penting dalam membina perhubungan antara sekolah dan ibubapa murid.
•Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara.
•Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid.
•Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala, sekurang-sekurangnya dua kali setahun.
•Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan, Hari Keluarga, Gotong Royong, lawatan dan program keibubapaan.
•Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa.
•Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu.
•Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah.
Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keenam:
•Guru Prasekolah menghadapi keadaan di mana terdapat murid keperluan khas dalam kelas mereka. Guru prasekolah perlu membantu mengenalpasti murid keperluan khas ini dan memberi nasihat yang bersesuaian kepada ibubapa.
•Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan borang pengesanan yang telah disediakan di sekolah.
•Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu.
STANDARD P & P (Overview)
•Guru prasekolah perlu membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum dan keperluan kanak-kanak.
•Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak(developmentally appropriate) supaya pembelajaran berkesan dan membawa makna kepada murid.
•Guru prasekolah menjalankan pentaksiran secara berterusan menggunakan pelbagai kaedah seperti yang dinyatakan di Standard Pentaksiran.
•Guru prasekolah perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik prasekolah.
•Penglibatan ibubapa dan komuniti setempat amat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Guru memainkan peranan yang penting dalam membina perhubungan antara sekolah dan ibubapa murid.
•Guru Prasekolah menghadapi keadaan di mana terdapat murid keperluan khas dalam kelas mereka. Guru prasekolah perlu membantu mengenalpasti murid keperluan khas ini dan memberi nasihat yang bersesuaian kepada ibubapa.
STANDARD PENTAKSIRAN
Standard Pentaksiran Pertama:
•Pentaksiran harus dijalankan konsisten dengan tujuan pentaksiran yang ditetapkan.
•Tujuan pentaksiran adalah untuk:
 • Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur.
 • Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka secara menyeluruh.
 • Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa.
 • Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid dalam semua aspek yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.
 • Mengesan keberkesanan pengajaran guru.
•Hasil pentaksiran dianalisiskan untuk membantu guru merancang tindakan susulan yang berkesan untuk:
 • Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor.
 • Membantu pembelajaran murid.
 • Memperbaiki pengajaran guru dan seterusnya meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru.
Standard Pentaksiran Kedua:
•Pentaksiran harus dijalankan keatas pengetahuan, kemahiran dan sikap yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.
•Pentaksiran secara menyeluruh merangkumi semua Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan termasuk:
 • Penerapan nilai
 • Pembentukan sikap
 • Penguasaan kemahiran
 • Status kecergasan
 • Status kesihatan
 • Kesediaan sosial (social readiness)
•Aktiviti kokurikulum dan ektra-kurikulum tidak harus ditaksirkan kerana pada peringkat umur ini murid tidak dapat menyertai aktiviti ini secara berdikari.
•Penyertaan dan kemenangan dalam pertandingan tidak boleh diambilkira sebagai hasil pentaksiran di peringkat prasekolah. Pada peringkat umur ini pemilihan untuk pertandingan melibatkan banyak faktor dan bukan sahaja atas kebolehan individu.
Standard Pentaksiran Ketiga:
•Pentaksiran dijalankan secara berterusan sepanjang masa.
Standard Pentaksiran Keempat:
•Kaedah pentaksiran harus sah dan sahih, sesuai dengan perkembangan kanak-kanak dan berasaskan kaedah saintifik.
•Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid.
•Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut:
 • Pemerhatian berterusan
 • Penilaian hasil kerja
•Kaedah berikut tidak diiktirafkan dalam pendidikan awal kanak-kanak:
 • Ujian atau peperiksaan formal
 • Ujian kertas and pensil
•Pentaksiran harus dijalankan secara adil, sah dan sahih.
•Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit.
•Data yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya inferens atau kesimpulan yang dibuat adalah sah dan sahih.
•Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid . Contoh rekod adalah seperti berikut:
•Senarai Semak.
•Skala Kadar.
•Rekod Anekdot.
•Rekod Berterusan (Running Record).
•Portfolio
Standard Pentaksiran Kelima:
•Hasil pentaksiran digunakan untuk merancang tindakan susulan demi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dan untuk membantu pengajaran.
•Hasil pentaksiran diserahkan kepada guru Tahun 1 selepas murid tamat prasekolah untuk tujuan kesinambungan pentaksiran formatif.
•Hasil pentaksiran digunakan untuk memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka.
•Hasil pentaksiran digunakan untuk mengenalpasti masalah murid-murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar.
Standard Pentaksiran Keenam:
•Pentaksiran harus dijalankan dengan penuh beretika, hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi.
•Hasil pentaksiran setiap murid tidak harus didedahkan kepada orang lain, ia hanya boleh ditunjukkan kepada ibubapa dan pihak tertentu sahaja.
•Hasil pentaksiran tidak boleh digunakan untuk melabelkan kanak-kanak. Pada peringkat umur ini kebolehan dan kemajuan murid amat dipengaruhi oleh kadar pertumbuhan mereka. Melabelkan kanak-kanak pada peringkat umur ini akan mempunyai kesan yang negatif dalam perkembangan kanak-kanak ini kelak.
•Kanak-kanak dalam peringkat ini memerlukan banyak motivasi, guru perlu elakkan daripada melabelkan murid sebagai mendapat ’A’ atau ’B’ dan seterusnya.
Kebolehan kanak-kanak dalam umur ini bukan sesuatu yang tetap tetapi boleh berubah, contohnya kanak-kanak perempuan secara fisiologinya berkembang lebih cepat dalam penguasaan bahasa daripada kanak-kanak lelaki, adalah tidak wajar melabelkan murid lelaki sebagai lambat daripada perempuan.
Standard Pentaksiran (overview)
•Pentaksiran harus dijalankan konsisten dengan tujuan pentaksiran yang ditetapkan.
•Pentaksiran harus dijalankan keatas pengetahuan, kemahiran dan sikap yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.
•Pentaksiran dijalankan secara berterusan sepanjang masa.
•Kaedah pentaksiran harus sah dan sahih, sesuai dengan perkembangan kanak-kanak dan berasaskan kaedah saintifik.
•Hasil pentaksiran digunakan untuk merancang tindakan susulan demi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dan untuk membantu pengajaran.
•Pentaksiran harus dijalankan dengan penuh beretika, hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi.
STANDARD DOMAIN KREATIVITI
•Pemikiran kreatif dan inovatif perlu dipupuk di kalangan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mulai dari prasekolah lagi.
•Peluang untuk murid berfikir secara kreatif dan inovatif boleh diberikan dalam banyak konteks yang berbeza dan boleh diintegrasikan dalam banyak aktiviti dalam dan luar bilik darjah.
•Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam kelas prasekolah perlu memberi peluang kepada murid agar mereka:
 • suka menyoal dan mencari jawapan
 • membuat perkaitan dan melihat hubung kait
 • menjangka apa yang akan berlaku
 • membuat spekulasi tentang kemungkinan
 • meneroka idea
 • berfikir secara literal
 • sentiasa membuat refleksi secara kritikal tentang idea, tindakan dan hasil.
•Pemupukan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum prasekolah dimantapkan melalui dua pendekatan utama, iaitu:
 • Penerapan kreativiti dalam semua tunjang melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran
 • Memberi fokus khusus kepada kreativiti melalui pendidikan muzik dan pendidikan seni visual
•Standard Domain Kreatif di prasekolah terdiri daripada dua komponen iaitu: pemikiran kreatif dan pemupukan sikap dan personaliti.
Standard Domain Kreativiti Pertama:
•Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid untuk meningkatkan kemahiran berfikir kreatif mereka
•Standard ini mencadangkan bahawa:
 • Murid diberi peluang meneroka dan mencuba idea untuk menghasilkan karya/ciptaan yang asli, penyelesaian masalah dan membuat keputusan.
 • Murid mengikuti proses berfikir seperti yang disenaraikan dibawah dengan bimbingan guru.
Standard Domain Kreativiti Kedua:
•Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid agar mereka menghayati dan menghargai nilai estetik dalam kehidupan dan seterusnya meningkatkan naluri mereka untuk terus menghasilkan karya kreatif secara berterusan dan beretika.
SUMBER: Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia

Loading...